agent

1.ΣΥΝΤΑΞΗ
Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι αποταμιευτικά προϊόντα μιας ορισμένης χρονικής διάρκειας. Βασικό πλεονέκτημα είναι πως γνωρίζεις πόσα πληρώνεις, για πόσα χρόνια και τι σύνταξη θα πάρεις.
2.ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συνταξιοδοτικά προγράμματα δεν παρέχει καμία εγγύηση στην απόδοση, μιας και τα χρήματα επενδύονται σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.
Στη λήξη του συμβολαίου το εφάπαξ ποσό ή η σύνταξη που θα καταβληθεί θα εξαρτηθεί από τις αποδόσεις όλων των ετών.
3.ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Ορισμός κεφαλαίου για αποζημίωση σε περίπτωση μερικής ή ολικής ανικανότητας για εργασία.
4.ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κάλυψη του εισοδήματος σας, λόγω πρόσκαιρης ή ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα.
5.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Προστασία της οικογένειας από έξοδα που θα δημιουργηθούν, λόγω απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, όπως έξοδα κληρονομιάς, κάλυψη δανείων και άλλα.

agent

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
Τα νοσοκομειακά προγράμματα καλύπτουν έξοδα που θα δημιουργηθούν από εισαγωγή, παραμονή και νοσηλεία, μετά από ασθένεια ή ατύχημα σε οποιοδήποτε νοσοκομειακό ίδρυμα. Ιδιωτικό ή δημόσιο. Υπάρχουν πληθώρα προγραμμάτων στην αγορά που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες και στα βαλάντια του καθενός.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ
Καλύπτονται έξοδα από επισκέψεις σε ιατρούς καθώς και έξοδα διαγνωστικών και απεικονιστικών εξετάσεων. Ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο θα ασφαλισθεί κανείς μπορεί να έχει και οδοντιατρική φροντίδα, οροθεραπείες, επισκέψεις σε ψυχολόγους και πολλές άλλες ειδικότητες.

agent

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Η συναισθηματική και οικονομική αξία της κατοικίας μας είναι μεγάλη. Ένα συμβόλαιο κάλυψης κατοικίας από κινδύνους όπως φωτιά, σεισμό, κλοπή, πλημμύρα, διάρρηξη σωληνώσεων και άλλα, μπορεί να καλύψει τους κόπους μιας ζωής.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Η ανάγκη της απόλυτης ασφάλειας του κτιρίου και του περιεχομένου της επιχείρησής σας, από ένα πλήθος φυσικών και όχι μόνο κινδύνων, αποτελεί πλέον ένα από τα πρώτα μελήματα κάθε επιχειρηματία.

agent

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
Αστική ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχουμε προκειμένου να αποκαταστήσουμε τις ζημιές, που προκαλέσαμε σε άλλους παρά τη θέλησή μας. Παράλληλα είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις, που δημιουργούνται εις βάρος μας, λόγω κάποιας άδικης πράξης ή παράλειψης, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα σωματική βλάβη ή και υλικές ζημιές σε βάρος τρίτων.

agent

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του οδηγού για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές προς τρίτους. Προαιρετικά μπορεί να καλυφθεί έναντι κινδύνου κλοπής, φωτιάς, φυσικών φαινομένων, κακόβουλων πράξεων, ιδίων ζημιών και άλλες πολλές παροχές.

agent

Η ασφάλιση σκαφών αναψυχής χωρίζεται σε δύο σκέλη:
1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης αφορά ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από υπαιτιότητα του κατόχου του σκάφους.
2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Η ασφάλιση ιδίων ζημιών αφορά ζημιές, που μπορεί να υποστεί το ίδιο το σκάφος σας από πυρκαγιά, κλοπή, ζημιές από σύγκρουση ή πρόσκρουση, κινδύνους θαλάσσης και άλλους κινδύνους.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Τα προγράμματα ασφάλισης μεταφορών, δίνουν τη δυνατότητα στις μικρές και μεγάλες εισαγωγικές ή εξαγωγικές επιχειρήσεις, να δραστηριοποιούνται πιο ενεργά εφόσον έχουν εξασφαλίσει την ασφαλή διακίνηση των εμπορευμάτων τους.

Κοινοποίηση σε: